Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhánh

Trong môi trường cộng tác, việc chia sẻ và làm việc trên cùng một mã nguồn giữa một số nhà phát triển là điều thông thường. Trong khi một số nhà phát triển sẽ sửa lỗi, những người khác sẽ triển khai các tính năng mới, v.v. Với quá nhiều thứ đang diễn ra, cần phải có một hệ thống để quản lý các phiên bản khác nhau của cùng một cơ sở mã.

Phân nhánh cho phép các nhà phát triển phân nhánh từ cơ sở mã gốc và tách biệt công việc của họ với những người khác. Nó cũng giúp Git hợp nhất các phiên bản sau này một cách dễ dàng.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life