Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Nhánh
  7. Nhánh Git là gì?
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhánh Git là gì?

Một nhánh Git về cơ bản là một dòng phát triển độc lập. Bạn có thể sử dụng phân nhánh khi làm việc trên các tính năng mới hoặc sửa lỗi để tách biệt công việc của bạn khỏi công việc của các thành viên khác trong nhóm.

Diagram of git branches.
Nhánh git là một dòng phát triển độc lập được lấy từ cùng một mã nguồn.

Các nhánh riêng biệt có thể được hợp nhất thành một nhánh. Sơ đồ dưới đây minh họa cách phát triển có thể diễn ra song song bằng cách sử dụng các nhánh.

Diagram of multiple projects.
Nhiều dự án phát triển đang diễn ra bằng cách sử dụng cùng một mã nguồn.

Các thay đổi trong nhánh chính hoặc các nhánh khác sẽ không ảnh hưởng đến nhánh của bạn trừ khi bạn kéo các thay đổi mới nhất từ những nhánh đó.

Thường là tạo một nhánh mới cho mỗi tác vụ (ví dụ: sửa lỗi, tính năng mới, v.v.). Phương pháp này cho phép những người khác dễ dàng xác định những thay đổi sẽ xảy ra và đơn giản hóa việc quay lui.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life