Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Nhánh
  7. Tạo các nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo các nhánh

Tạo một nhánh mới không thay đổi kho lưu trữ; nó chỉ đơn giản chỉ ra cam kết.

Ví dụ: nếu chúng ta tạo một nhánh có tên issue1 bằng cách sử dụng lệnh git branch, kho lưu trữ sẽ giữ nguyên nhưng chúng tôi đã thêm một mục trỏ mới vào cam kết hiện tại.

Hình minh họa bên dưới cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tạo nhánh này.

Diagram of creating branches.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life