Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Lệnh nhánh Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Lệnh nhánh Git


Hiển thị danh sách nhánh

$ git branch

Nhánh hiện tại sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lục và được đánh dấu bằng dấu hoa thị.

Thêm tùy chọn -r cũng sẽ liệt kê các nhánh theo dõi từ xa. Thêm tùy chọn -a sẽ hiển thị cả nhánh từ xa và nhánh cục bộ.

Tạo nhánh

$ git branch <branchname>

Xem:

Đổi tên nhánh

$ git branch -m <oldbranch> <newbranch>

Xóa nhánh

$ git branch -d <branchname>

Nếu nhánh chưa được hợp nhất hoàn toàn với nhánh ngược dòng hoặc trong HEAD nếu không có nhánh ngược dòng, Git sẽ không cho phép bạn xóa nhánh đó. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định -D để buộc xóa nó bất kể trạng thái hợp nhất của nó.

Xem:

Chuyển đổi nhánh

$ git checkout <branch>

Điều này sẽ cho phép bạn chuyển ra và chuyển sang nhánh mong muốn của bạn.

Thêm tùy chọn -b sẽ tạo một nhánh mới và chuyển sang nhánh đó.

Xem:

Hợp nhất các nhánh

$ git merge <branch>

Việc thêm tùy chọn --no-ff sẽ khiến lệnh git merge luôn tạo cam kết hợp nhất thay vì chuyển tiếp nhanh. Điều này hữu ích vì nó cho phép bạn giữ lại thông tin lịch sử của một nhánh trước khi nó được hợp nhất.

Khi bạn thêm tùy chọn --squash, Git sẽ tạo một cam kết duy nhất đại diện cho các thay đổi được hợp nhất thay vì tạo một cam kết hợp nhất. Cam kết này chứa các thay đổi từ nhánh đã hợp nhất nhưng không chứa bất kỳ thông tin nào liên quan đến nhánh đã hợp nhất hoặc chính quá trình hợp nhất.

Xem:

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life