Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng phân nhánh trong Git
  7. Xóa một nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Xóa một nhánh

Chúng ta đã hợp nhất thành công issue1 với main trong bước trước và bây giờ chúng ta có thể xóa nó.

Để xóa nhánh issue1, hãy sử dụng lệnh git branch -d.

$ git branch -d issue1
Deleted branch issue1 (was b2b23c4).

Xác minh rằng issue1 đã bị xóa bằng cách sử dụng lệnh git branch. Chỉ nên liệt kê nhánh chính.

$ git branch
* main
Current history

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life