Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng phân nhánh trong Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cách sử dụng phân nhánh trong Git

Phần trước của hướng dẫn này đã hướng dẫn bạn cách thiết lập Git, tạo và sao chép các kho lưu trữ, cam kết và kéo các thay đổi, v.v. Dù là bạn làm theo bằng việc sử dụng Git với Windows, Mac hoặc Dòng lệnh, bạn đã sẵn sàng chuyển sang phân nhánh.

Nếu bạn bỏ lỡ phần giới thiệu của chúng tôi về phân nhánh, bạn có thể xem lại ở đây.

Nếu bạn chưa có, hãy tạo một thư mục mới có tên tutorial và khởi tạo kho lưu trữ Git bằng lệnh git init.

$ mkdir tutorial
$ cd tutorial
$ git init
Initialized empty Git repository in /Users/username/Desktop/tutorial/.git/

Sau đó, tạo một tệp mới có tên myfile.txt trong thư mục “tutorial” với nội dung bên dưới và cam kết các thay đổi.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog
$ git add myfile.txt
$ git commit -m "first commit"
[main (root-commit) a73ae49] first commit
  1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
    create mode 100644 myfile.txt

Tại thời điểm này, lịch sử của chúng ta trông như thế này.

Current history

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life