Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng phân nhánh trong Git
  7. Tạo một nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo một nhánh

Sử dụng lệnh git branch để tạo nhánh mới đầu tiên của bạn và đặt tên là issue1.

$ git branch issue1

Nếu bạn không chỉ định bất kỳ tham số nào, lệnh nhánh sẽ liệt kê tất cả các nhánh tương ứng với kho lưu trữ. Dấu hoa thị cho biết nhánh đang hoạt động.

$ git branch
issue1
* main

Bây giờ, lịch sử trông như thế này:

Current history

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life