Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Mac
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cách sử dụng Git trên Mac

Trong hai phần đầu tiên của hướng dẫn này, chúng tôi đã trình bày các khái niệm cốt lõi về kiểm soát phiên bản với Git bao gồm khái niệm cơ bản về Gitcộng tác trong Git.Vui lòng xem lại các phần đó để xem lại hoặc nếu ban đầu bạn đã bỏ lỡ chúng. Bây giờ là lúc áp dụng những khái niệm đó và bắt đầu sử dụng Git trên Mac.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life