Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Mac
  7. Cài đặt Gi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cài đặt Gi

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần ứng dụng khách Git miễn phí có tên Sourcetree trên máy tính của bạn.

Tải xuống thư mục zip và nhấp đúp vào thư mục đó để mở lưu trữ. Khi được nhắc, nhấp vào “Move to Applications Folder”.

GUI client called SourceTree

Bây giờ bạn đã có Git trên máy của mình!

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life