Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Mac
  7. Cài đặt mặc định
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cài đặt mặc định

Nếu nó không tự động mở sau bước trước, tìm ứng dụng trong số các ứng dụng của bạn và mở nó.

Bạn sẽ được yêu cầu kết nối Tài khoản Bitbucket. Bước này là tùy chọn, vì vậy hiện tại, bạn chỉ cần nhấp vào nút “Continue”.

Just click the Continue button

Bạn cũng sẽ được yêu cầu đặt tên người dùng và email Git toàn cầu. Bước này cũng là tùy chọn. Tuy nhiên, bạn có thể điền tên và email sẽ xuất hiện trong lịch sử Git bất cứ khi nào bạn cam kết các thay đổi. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút “Done”.

Once you are done, click the Done button

Cuối cùng, bạn sẽ thấy cửa sổ Sourcetree chính, như hình bên dưới. The main Sourcetree window

Thiết lập đã hoàn tất! Bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào làm.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life