Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Các lệnh Git cơ bản
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Các lệnh Git cơ bản


Tạo kho lưu trữ Git

$ git init

Chạy lệnh init trong thư mục mà bạn muốn tạo kho lưu trữ.

Xem:

Thêm tệp/thư mục vào chỉ mục

$ git add <filepattern>

Trong kiểu mẫu tệp, bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều tệp và tên thư mục sẽ được thêm vào chỉ mục. Bạn có thể chỉ định trực tiếp tên tệp hoặc sử dụng các ký hiệu thẻ đại diện như *.txt trong mã. Đặt . trong kiểu mẫu tệp sẽ sắp xếp tất cả các thay đổi hiện tại đối với chỉ mục, bao gồm các tệp trong thư mục con.

Nếu bạn thêm tùy chọn -p, bạn sẽ được nhắc chấp nhận/từ chối các phần cụ thể của tệp đã thay đổi. Nếu bạn thêm tùy chọn -i, bạn có thể sắp xếp các thay đổi theo cách tương tác.

Cam kết thay đổi đối với kho lưu trữ cục bộ

$ git commit

Tùy chọn -a giống như một lối tắt phát hiện các tệp đã thay đổi (ngoại trừ các tệp mới được thêm vào), thêm chúng vào chỉ mục và cam kết chúng.

Tùy chọn -m cho phép bạn cam kết và chỉ định tin nhắn cam kết cùng lúc. Nếu bạn không chỉ định “-m”, trình soạn thảo văn bản sẽ mở ra, nhắc bạn nhập tin nhắn cam kết.

Xem:

Hoàn tác các thay đổi từ cam kết trước đó

$ git revert HEAD

Lệnh git revert lấy một cam kết làm đối số và tạo một cam kết mới hoàn tác các thay đổi được thực hiện bởi cam kết đó.

Xem:

Hiển thị trạng thái cây làm việc

$ git status

Thêm tùy chọn -s sẽ chỉ hiển thị tên của các tệp đã được thay đổi.

Thêm tùy chọn -s theo sau tùy chọn -b sẽ bao gồm tên nhánh trong đầu ra.

Hiển thị các thay đổi đối với cây làm việc và chỉ mục

$ git diff

Theo mặc định, lệnh diff sẽ hiển thị sự khác biệt giữa cây làm việc và chỉ mục.

Nếu bạn thêm tùy chọn --cached, sự khác biệt giữa chỉ mục và HEAD sẽ được hiển thị.

Nếu bạn chỉ định một hàm băm cam kết, sự khác biệt giữa cây làm việc và HEAD/cam kết hiện tại sẽ được hiển thị.

Hiển thị nhật ký cam kết

$ git log

Theo mặc định, nhật ký sẽ hiển thị danh sách các cam kết của nhánh hiện tại.

Chỉ định tên tệp sẽ chỉ hiển thị nhật ký cam kết cho tệp đã cho.

Hiển thị chi tiết cam kết

$ git show <commit>

Chỉ định hàm băm cam kết có thể được tìm thấy qua lệnh git log hoặc HEAD trong đối số của lệnh.

Đổi tên tệp

$ git mv <oldfilename> <newfilename>

Xóa tệp khỏi cây làm việc và chỉ mục

$ git rm <file>

Xóa tệp không được theo dõi khỏi cây làm việc

$ git clean

Việc thêm tùy chọn -n sẽ chỉ hiển thị các tệp sẽ bị xóa. Việc thêm tùy chọn -f sẽ thực sự xóa các tệp.

Theo mặc định, các tệp được liệt kê trong tệp cấu hình .gitignore sẽ không bị xóa. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định tùy chọn “-x”, các tệp được liệt kê bên dưới .gitignore sẽ bị xóa khỏi cây làm việc.

Khôi phục tệp vào cây làm việc

$ git checkout -- <file>

Xóa tệp khỏi chỉ mục

$ git reset HEAD -- <file>

Chỉ thêm các tệp đã sửa đổi và đã xóa vào chỉ mục

$ git add -u

Lệnh này sẽ đăng ký các thay đổi chỉ từ các tệp đã được thêm vào chỉ mục. Nó sẽ không sắp xếp các tệp không được theo dõi.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life