Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Các kho lưu trữ
  7. Tạo kho lưu trữ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo kho lưu trữ

Có hai cách để tạo một kho lưu trữ cục bộ trên máy của bạn: bạn có thể tạo một kho lưu trữ mới từ đầu bằng thư mục tệp trên máy tính của mình hoặc sao chép một kho lưu trữ hiện có.

Kho lưu trữ mới

Bạn có thể tạo một kho lưu trữ mới từ đầu bằng cách sử dụng lệnh git init. Nó có thể đưa Git vào một dự án hiện có, không phiên bản để bạn có thể bắt đầu theo dõi các thay đổi.

kho lưu trữ sao chép

Bạn có thể sao chép một kho lưu trữ từ xa vào máy cục bộ của mình bằng cách sử dụng lệnh git clone. Theo mặc định, git clone sẽ tự động thiết lập một nhánh chính cục bộ theo dõi nhánh chính từ xa mà nó được sao chép từ đó.

Kho lưu trữ nhân bản có nhật ký lịch sử giống như kho lưu trữ gốc. Bạn có thể tham khảo và quay lại bất kỳ cam kết nào trong kho lưu trữ cục bộ của mình.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life