Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Ghi lại thay đổi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Ghi lại thay đổi

Git không tự động ghi lại mọi thay đổi bạn thực hiện. Bạn phải cho Git biết bạn muốn ghi lại những thay đổi nào bằng cách sắp xếp những thay đổi đó trong chỉ mục. Sau khi sắp xếp, bạn có thể cam kết những thay đổi đó để chúng được ghi lại trong kho lưu trữ.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life