Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Ghi lại thay đổi
  7. Thực hiện thay đổi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Thực hiện thay đổi

Như đã đề cập trong phần Quy trình công việc Git, cây làm việc là nơi bạn thực hiện các thay đổi. Bạn có thể chỉnh sửa tệp, thêm tệp mới và xóa các tệp không cần thiết ở đó.

Các thay đổi được thực hiện trong cây làm việc được ghi chú là đã sửa đổi trong chỉ mục, nằm giữa kho lưu trữ và cây làm việc, nhưng không được lưu trực tiếp vào kho lưu trữ. Tất cả các thay đổi đầu tiên được sắp xếp trong chỉ mục và sau đó chỉ được lưu trong kho lưu trữ.

Chỉ những thay đổi trong chỉ mục được cam kết lưu vào kho lưu trữ.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life