Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Ghi lại thay đổi
  7. Cam kết thay đổi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cam kết thay đổi

lệnh git commit cho phép bạn ghi lại các thay đổi tệp trong lịch sử Git của kho lưu trữ.

Mọi thay đổi bạn cam kết sẽ có thể xem được theo thứ tự thời gian trong tệp hoặc thư mục tương ứng.

Git committing changes
Lịch sử cam kết được lưu trữ trong kho lưu trữ cục bộ.

Hàm băm tổng kiểm tra gồm 40 ký tự xác định duy nhất mỗi cam kết. Bạn có thể sử dụng hàm băm tổng kiểm tra để truy xuất trạng thái hoặc các thay đổi được thực hiện trên cam kết đưa ra trong kho lưu trữ của bạn.

Việc tách các loại thay đổi khác nhau — như sửa lỗi, tính năng mới và cải tiến — thành các nhóm cam kết khác nhau sẽ cho phép bạn và các thành viên nhóm của bạn hiểu lý do và cách thức thực hiện những thay đổi đó một cách nhanh chóng.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life