Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Ghi lại thay đổi
  7. Tin nhắn cam kết Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tin nhắn cam kết Git

Khi cam kết các thay đổi của bạn, bạn được yêu cầu nhập một tin nhắn cam kết. Tin nhắn cam kết phải mô tả ngắn gọn và chính xác những thay đổi bạn đang thực hiện.

Để làm cho tin nhắn nhất quán và dễ hiểu, hãy thử mẫu tin nhắn cam kết Git sau:

  • Dòng 1: Tóm tắt nội dung được thay đổi bởi cam kết
  • Dòng 2: Dòng trống
  • Dòng 3: Lý do thay đổi

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life