Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Hoàn tác thay đổi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Hoàn tác thay đổi

Một trong những tính năng có giá trị nhất của Git là khả năng hoàn tác các lỗi. Khi bạn đưa ra một cam kết mới, Git sẽ lưu trữ ảnh chụp nhanh dự án của bạn để bạn có thể quay lại phiên bản cũ hơn khi cần.

Có hai cách chính để hoàn tác các thay đổi: git revertgit reset.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life