Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Hoàn tác thay đổi
  7. Hoàn tác cam kết
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Hoàn tác cam kết

Sử dụng lệnh git revert để hoàn tác các cam kết trước đó. Đây là phương pháp hoàn tác thay đổi phổ biến nhất.

Lệnh revert tạo một cam kết mới khôi phục các thay đổi được thực hiện bởi một cam kết trước đó. Nó cho phép bạn hoàn tác các thay đổi không mong muốn mà không cần xóa hoàn toàn cam kết hoặc sửa đổi lịch sử của kho lưu trữ. Đây là một công cụ hữu ích để quản lý các thay đổi đối với kho lưu trữ Git trong khi vẫn lưu giữ lịch sử của nó.

Mặc dù bạn có thể xóa một cam kết trước đó khỏi lịch sử bằng các lệnh Git reset hoặc git rebase -i, thường không nên làm vậy vì nó làm cho kho lưu trữ từ xa khác với kho lưu trữ cục bộ của các thành viên khác.

Diagram of reverting commits.
Git revert là phương pháp hoàn tác thay đổi an toàn nhất.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life