Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Lệnh Git từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Lệnh Git từ xa


Sao chép kho lưu trữ

$ git clone <url>

Lệnh clone sẽ tạo một bản sao của kho lưu trữ từ xa hiện có trên máy cục bộ của bạn. Nó cũng sẽ cấu hình một kho lưu trữ cục bộ để tự động theo dõi kho lưu trữ từ xa.

Cấu hình đó cho phép bạn thực hiện lệnh Git push 또는 Git fetch/ pull mà không chỉ định tên kho lưu trữ từ xa.

Xem:

Thêm kho lưu trữ từ xa

$ git remote add <name>

Hiển thị danh sách kho lưu trữ từ xa

$ git remote

Nếu bạn thêm tùy chọn -v, bạn có thể xem chi tiết về các kho lưu trữ từ xa.

Chuyển nhánh từ kho lưu trữ từ xa

$ git checkout <branch>

Lệnh checkout tạo một nhánh trong kho lưu trữ cục bộ của bạn dựa trên một nhánh trong kho lưu trữ từ xa mà bạn đã tìm nạp.

Xem:

Tạo và đẩy các thay đổi nhánh vào kho lưu trữ từ xa

$ git push <repository> <refspec>

Lệnh push tạo một nhánh trong kho lưu trữ từ xa và đẩy các thay đổi từ kho lưu trữ cục bộ. Bạn phải chỉ định kho lưu trữ từ xa và nhánh để đẩy tới.

Tùy chọn -u cho lệnh push sẽ cho phép Git thêm tham chiếu theo dõi vào kho lưu trữ từ xa khi nhánh cục bộ được đẩy thành công. Bạn sẽ không phải chỉ định tham số kho lưu trữ vào lần tới khi bạn thực hiện thao tác đẩy/tìm nạp/kéo.

Xem:

Kiểm tra các thay đổi nhánh trong kho lưu trữ từ xa

$ git fetch <repository> <refspec>

Lệnh fetch cho phép bạn truy xuất dữ liệu mới nhất từ kho lưu trữ từ xa để kiểm tra nội dung được thay đổi. Tuy nhiên, lệnh này không tự động hợp nhất các thay đổi vào bất kỳ công việc hiện có nào của bạn.

Các tham số repositoryrefspec là tùy chọn. Việc bỏ qua tên kho lưu trữ sẽ mang lại thao tác tương tự như lệnh push. Bỏ qua tham số refspec sẽ đảm bảo tìm nạp được áp dụng cho tất cả nhánh trong kho lưu trữ từ xa đó.

Nhận và hợp nhất các thay đổi nhánh mới nhất từ kho lưu trữ từ xa

$ git pull <repository> <refspec>

Lệnh pull sẽ truy xuất nội dung được thay đổi mới nhất từ kho lưu trữ từ xa và hợp nhất nó trực tiếp vào kho lưu trữ cục bộ của bạn. Về cơ bản là “pull = fetch + merge”.

Các tham số repositoryrefspec là tùy chọn. Việc bỏ qua tên kho lưu trữ sẽ mang lại thao tác tương tự như lệnh push. Bỏ qua tham số refspec sẽ đảm bảo rằng pull chỉ áp dụng cho nhánh hiện tại.

Xem:

Xóa nhánh từ kho lưu trữ từ xa

$ git push --delete <repository> <branchname>

Xóa nhánh trong kho lưu trữ từ xa.

Thêm tùy chọn --delete vào lệnh push để xóa các nhánh đã chỉ định khỏi kho lưu trữ từ xa.

Tạo thẻ trong kho lưu trữ từ xa

$ git push <repository> <tagname>

Nếu bạn thêm tùy chọn --tags, tất cả các thẻ tồn tại trong kho lưu trữ cục bộ sẽ được đẩy và tạo trong kho lưu trữ từ xa cùng với bất kỳ tham chiếu tượng trưng nào bạn đã chỉ định thay cho <tagname>.

Xóa thẻ từ kho lưu trữ từ xa

$ git push --delete <repository> <tagname>

Sử dụng tùy chọn --delete đối với lệnh để xóa các thẻ đã chỉ định khỏi kho lưu trữ từ xa.

Thay đổi địa chỉ của kho lưu trữ từ xa

$ git remote set-url <name> <newurl>

Thay đổi địa chỉ của kho lưu trữ từ xa hiện có thành địa chỉ được chỉ định trong <newurl>.

Đổi tên kho lưu trữ từ xa

$ git remote rename <old> <new>

Thay đổi tên của một kho lưu trữ từ xa hiện có từ <old> thành <new>.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life