Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Đồng bộ hóa các kho lưu trữ
  7. Đẩy thay đổi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy thay đổi

Để chia sẻ các thay đổi với người khác, bạn phải đẩy chúng vào một kho lưu trữ từ xa bằng cách sử dụng lệnh git push. Thao tác này sẽ cập nhật kho lưu trữ từ xa và đồng bộ hóa nó với kho lưu trữ cục bộ của bạn.

Diagram of pushing changes.
Đẩy các thay đổi cục bộ vào kho lưu trữ từ xa để chia sẻ chúng với nhóm của bạn.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life