Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Đồng bộ hóa các kho lưu trữ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đồng bộ hóa các kho lưu trữ

Các kho lưu trữ từ xa có thể nằm trên một máy chủ riêng, một máy tính khác với máy tính của bạn hoặc được lưu trữ thông qua một số phần mềm quản lý dự án như Backlog

Bất cứ nơi nào bạn lưu trữ kho lưu trữ của mình, bạn sẽ cần thường xuyên đồng bộ hóa kho lưu trữ cục bộ của mình với kho lưu trữ từ xa để chia sẻ các thay đổi với các thành viên khác trong nhóm.

Bạn có thể đồng bộ hóa các kho lưu trữ bằng ba lệnh: Git push, git pullgit merge.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life