Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Hoàn tác thay đổi
  7. Chế độ đặt lại
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Chế độ đặt lại

Có ba chế độ đặt lại chính:

  • Chế độ Mixed (mặc định) khôi phục trạng thái của một chỉ mục đã thay đổi.
  • Chế độ Soft hoàn tác một cam kết trước đó.
  • Chế độ Hard loại bỏ tất cả dấu vết của một cam kết.

Dưới đây là bảng phân tích nhanh về từng chế độ đặt lại.

Diagram showcasing reset modes.
Có ba chế độ đặt lại: mềm, kết hợp và cứng.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life