Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Đồng bộ hóa các kho lưu trữ
  7. Kéo thay đổ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Kéo thay đổ

Bất cứ khi nào ai đó đẩy các thay đổi của họ vào kho lưu trữ từ xa được chia sẻ, kho lưu trữ cục bộ của bạn sẽ trở nên lỗi thời. Để đồng bộ hóa lại kho lưu trữ cục bộ của bạn với kho lưu trữ từ xa mới được cập nhật, chỉ cần chạy lệnh git pull. Khi lệnh pull thực thi, lịch sử sửa đổi mới nhất sẽ tải xuống từ kho lưu trữ từ xa và nhập vào kho lưu trữ cục bộ của bạn.

Diagram of pulling changes.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life