Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Đồng bộ hóa các kho lưu trữ
  7. Hợp nhất các thay đổi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Hợp nhất các thay đổi

Việc đẩy tới kho lưu trữ từ xa sẽ bị từ chối nếu kho lưu trữ cục bộ của bạn đã lỗi thời.

Diagram of a ouddated repo.
Bạn không thể đẩy vào kho lưu trữ từ xa nếu kho lưu trữ cục bộ của bạn đã lỗi thời

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng lệnh git merge để tích hợp các thay đổi mới nhất từ ​​bản sao cục bộ của nhánh từ xa trước khi bạn đẩy. Git thực thi điều này để đảm bảo rằng những thay đổi do các thành viên khác thực hiện được lưu giữ trong lịch sử phiên bản.

Diagram of a merging latest changes.
Bạn phải hợp nhất các thay đổi mới nhất trước khi đẩy nếu kho lưu trữ cục bộ của bạn đã lỗi thời.

Trong quá trình hợp nhất, Git sẽ cố gắng tự động áp dụng các thay đổi lịch sử và hợp nhất chúng với nhánh hiện tại. Tuy nhiên, nếu có xung đột, lỗi sẽ nhắc bạn giải quyết theo cách thủ công.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life