Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Đồng bộ hóa các kho lưu trữ
  7. Giải quyết xung đột hợp nhất
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Giải quyết xung đột hợp nhất

Bạn có thể gặp xung đột cần giải quyết trước khi có thể hoàn tất hợp nhất đúng cách. Ví dụ: nếu hai hoặc nhiều thành viên thực hiện thay đổi trên cùng một phần của tệp ở hai nhánh khác nhau (ví dụ: nhánh từ xa và nhánh cục bộ), Git không thể tự động hợp nhất chúng.

Git thêm các điểm đánh dấu giải quyết xung đột vào tệp xung đột khi có xung đột. Các điểm đánh dấu giúp bạn tìm ra phần nào của tệp cần được giải quyết theo cách thủ công.

Diagram of a merging change.
Ví dụ về sự xuất hiện xung đột.

Trong ví dụ của chúng tôi ở trên, mọi thứ ở trên ===== là nội dung cục bộ của bạn và mọi thứ bên dưới đến từ nhánh từ xa.

Bạn phải giải quyết các phần xung đột như được hiển thị bên dưới trước khi có thể tiến hành tạo một cam kết hợp nhất.

Diagram of a merging change.
Sửa lại tập thay đổi để loại bỏ xung đột.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life