Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Quản lý lịch sử Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Quản lý lịch sử Git

Có những lúc bạn cần sửa lại lịch sử cam kết cục bộ của mình. Các kịch bản ví dụ bao gồm cần thay đổi tin nhắn cam kết, cập nhật thứ tự các cam kết của bạn hoặc gộp các cam kết với nhau.

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận cách thay đổi lịch sử Git của bạn trước khi chia sẻ công việc của bạn với người khác.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life