Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Quản lý lịch sử Git
  7. Sửa đổi cam kết
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Sửa đổi cam kết

Bạn có thể sửa đổi cam kết gần đây nhất trong cùng một nhánh bằng cách chạy lệnh git commit --amend. Lệnh này thuận tiện cho việc thêm các tệp mới hoặc cập nhật vào cam kết trước đó. Đây cũng là một cách đơn giản để chỉnh sửa hoặc thêm tin nhắn cam kết vào cam kết trước đó.

Diagram using the git ammend command.
Sử dụng git commit --amend để sửa đổi cam kết gần đây nhất.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life