Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Quản lý lịch sử Git
  7. Sao chép cam kết sang nhánh mới
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Sao chép cam kết sang nhánh mới

Rebasing là quá trình lấy tất cả các thay đổi đã cam kết trên một nhánh và sao chép chúng sang một nhánh mới.

Chạy lệnh git rebase và thêm tùy chọn -i để viết lại, thay thế, xóa và hợp nhất các cam kết riêng lẻ trong lịch sử.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh rebase để:

  • Viết lại một tin nhắn cam kết trước đây
  • Gộp một nhóm các cam kết với nhau
  • Thêm các tệp chưa được cam kết
Diagram of reabsing.
Diagram of identifying a commit to rewrite.
Xác định cam kết bạn muốn viết lại và chạy lệnh git rebase -i.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life