Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Mac
  7. Đẩy đến một kho lưu trữ từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy đến một kho lưu trữ từ xa

Hãy đẩy tới kho lưu trữ cục bộ mà bạn đã tạo theo phần đầu của hướng dẫn này.

Mở Sourcetree và nhấp đúp vào kho lưu trữ “tutorial”.

Select tutorial repository

Nhấp vào nút “Settings” ở bên phải của thanh công cụ.

Click the setting button at the right side in the tool bar on the repository operation screen

Nhấp vào “Add”.

Click Add button

Nhập như sau:

  • Tên kho lưu trữ từ xa: origin
  • URL/đường dẫn: URL của kho lưu trữ từ xa mà bạn đã tạo trước đó trong Backlog
The URL of the remote repository you previously created in Backlog

Nhấp vào “OK”.

Enter the URL of the remote repository and click OK button

Kho lưu trữ từ xa “origin” bây giờ sẽ hiển thị trong danh sách “remotes” và chúng ta có thể bắt đầu đẩy các thay đổi vào Backlog.

origin was added

Nếu bạn đang sử dụng Bảng điều khiển, kho lưu trữ từ xa “origin” sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn bỏ qua tên kho lưu trữ từ xa khi đẩy/kéo. Đó là bởi vì quy ước thường sử dụng “origin” làm tên kho lưu trữ từ xa.

Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng “Push” trên thanh công cụ ở trên.

Click the push button at the tool bar on the tutorial repository operation screen

Chọn hộp kiểm “main” và nhấp vào “OK”.

Click the OK button after check the check box of main

Khi bạn đã đẩy thành công, “origin/main” — đại diện cho cam kết trên kho lưu trữ từ xa — sẽ được hiển thị trong cột “description” của cam kết.

The origin/main shown by the remote repository has been added

Mở trang Git trên Backlog và bạn sẽ tìm thấy bản cập nhật mới tương ứng với lần đẩy của bạn tới kho lưu trữ từ xa được liệt kê trong “Recent Updates”.

The push item is added to the recent updates.

Tệp được đẩy cũng sẽ xuất hiện trong danh sách các tệp trong kho lưu trữ từ xa.

The file from the pushed repository is added.

Tiếp theo, chúng ta sẽ sao chép kho lưu trữ từ xa này.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life