Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
 7. Đẩy đến một kho lưu trữ từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy đến một kho lưu trữ từ xa

Hãy đẩy tới kho lưu trữ cục bộ mà bạn đã tạo theo phần đầu của hướng dẫn này.

Sử dụng lệnh git remote và URL của kho lưu trữ tutorial để đăng ký kho lưu trữ từ xa với bí danh origin.

The remote repository‘s URL is registered under the name origin
$ git remote add origin https://[your_space_id].backlog.com/git/[your_project_key]/tutorial.git

Nếu bạn đang sử dụng Bảng điều khiển, kho lưu trữ từ xa “origin” sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn bỏ qua tên kho lưu trữ từ xa khi đẩy/kéo. Đó là bởi vì quy ước thường sử dụng “origin” làm tên kho lưu trữ từ xa.

Tiếp theo, sử dụng lệnh git pushđể đẩy một cam kết đến kho lưu trữ từ xa “origin”.

Chỉ định tên nhánh bạn muốn đẩy tới. (Chúng tôi sẽ đề cập đến việc phân nhánh sâu hơn trong phần tiếp theo.) Nếu bạn chỉ định tùy chọn -u khi thực hiện lệnh, bạn có thể bỏ qua tên nhánh vào lần tiếp theo khi bạn đẩy đến kho lưu trữ từ xa. Tuy nhiên, khi bạn đẩy tới một kho lưu trữ từ xa trống, bạn phải chỉ định kho lưu trữ từ xa và tên nhánh.

Nếu bạn được hỏi tên người dùng và mật khẩu, hãy nhập thông tin xác thực người dùng Backlog của bạn

$ git push -u origin main
 Username:
 Password:
 Counting objects: 3, done.
 Writing objects: 100% (3/3), 245 bytes, done.
 Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
 To https://example.backlog.com/git/BLGGIT/tutorial.git
  * [new branch]   main -> main

Mở trang Git trên Backlog và bạn sẽ tìm thấy bản cập nhật mới tương ứng với lần đẩy của bạn tới kho lưu trữ từ xa được liệt kê trong “Recent Updates”.

The push item is added to the recent updates

Khi ở trang Git, nhấp vào kho lưu trữ tutorial và đi đến tab Files. Tệp được đẩy cũng sẽ xuất hiện trong tab này.

The file from the pushed repository is added

Tiếp theo, chúng ta sẽ sao chép kho lưu trữ từ xa này.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life