Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
  7. Tạo một kho lưu trữ cục bộ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo một kho lưu trữ cục bộ

Bây giờ, hãy tạo một kho lưu trữ cục bộ và đặt nó ở kiểm soát phiên bản Git để chúng ta có thể sử dụng nó trong suốt phần còn lại của hướng dẫn này.

Bạn có thể tạo thư mục mới này ở bất kỳ đâu trên máy tính của mình — chỉ cần đặt tên là tutorial.

Truy cập thư mục và sử dụng ệnh git initl để biến thư mục “tutorial” mới thành kho lưu trữ Git cục bộ.

$ mkdir tutorial
$ cd tutorial
$ git init
  Initialized empty Git repository in /Users/yourname/Desktop/tutorial/.git/

Bây giờ bạn đã sẵn sàng cam kết các tệp vào kho lưu trữ.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life