Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
 7. Cam kết một tệp
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cam kết một tệp

Chúng ta sẽ thêm một tệp mới và đăng ký nó ở kho lưu trữ chúng ta vừa tạo.

Tạo một tệp có tên sample.txt trong thư mục đó với nội dung văn bản sau

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog

Chúng ta có thể sử dụng lệnh git status để xác nhận trạng thái của thư mục “tutorial”.

$ git status
On branch main
No commits yet
Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
	sample.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Từ phản hồi, chúng tôi có thể biết rằng sample.txt hiện không được theo dõi. Trước tiên, bạn phải thêm sample.txt vào chỉ mục để theo dõi nó.

Sử dụng l lệnh git addheo sau là tệp bạn muốn thêm vào chỉ mục. Nếu bạn muốn thêm nhiều tệp, hãy tách chúng bằng dấu cách. Sau đó xác minh rằng sample.txt đã được thêm thành công vào chỉ mục.

Bạn có thể chỉ định . thay vì tên tệp riêng lẻ để thêm tất cả các tệp trong thư mục hiện tại vào chỉ mục.

$ git add sample.txt
$ git status
On branch main
No commits yet
Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
	new file:  sample.txt

Bây giờ sample.txt đã được thêm vào chỉ mục, chúng ta có thể tiến hành cam kết tệp. Sử dụng lệnh git commitvà kiểm tra lại trạng thái.

$ git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 13fc237] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 sample.txt


$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

Phản hồi của lệnh cho chúng ta biết rằng không có thêm thay đổi mới nào được cam kết.

Chúng ta có thể thấy cam kết mới được thêm vào trong nhật ký lịch sử của kho lưu trữ với lệnh git log.

$ git log
 commit ac56e474afbbe1eab9ebce5b3ab48ac4c73ad60e
 Author: username
 Date:  Thu Jul 12 18:00:21 2022 +0900

   first commit

Tiếp theo, bạn đã sẵn sàng chia sẻ kho lưu trữ với nhóm của mình.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life