Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
  7. Cài đặt mặc định
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cài đặt mặc định

Tiếp theo, đặt tên người dùng và địa chỉ email mặc định của bạn để Git có thể xác định người cam kết thay đổi.

Việc thiết lập này chỉ cần thực hiện một lần.

Cấu hình bảng điều khiển Git được lưu trong tệp .gitconfig trong thư mục chính của người dùng. Bạn có thể chỉnh sửa tệp theo cách thủ công, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng lệnh git config trong hướng dẫn này.

$ git config --global user.name ""
$ git config --global user.email ""

Đặt màu đầu ra Git.

$ git config --global color.ui auto

Bạn cũng có thể đặt bí danh cho các lệnh Git. Chẳng hạn, bạn có thể viết tắt checkout thành co để thực hiện lệnh.

$ git config --global alias.co checkout

Chi Windows

Nếu bạn sử dụng Bảng điều khiển (Git Bash) trên Windows, tên tệp chứa các ký tự không phải ASCII sẽ được hiển thị ở dạng như \346\226\260\350\246…. Chúng ta có thể cấu hình nó để cho phép tệp hiển thị tên tệp như vốn có bằng cách thực hiện như sau:

$ git config --global core.quotepath off

Nếu bạn sử dụng Bảng điều khiển trên Windows, bạn chỉ có thể sử dụng các ký tự ASCII.

Theo đó, để bao gồm các ký tự nhiều byte trong tin nhắn cam kết, bạn phải đặt trình chỉnh sửa bên ngoài và không sử dụng tùy chọn -m.

Trình chỉnh sửa bên ngoài phải tương thích với mã ký tự UTF-8 và mã nguồn cấp dữ liệu LF.

git config --global core.editor "\"[path of the editor you use]\"" git config --global core.editor "\"[path of the editor you use]\""

Thiết lập đã hoàn tất! Bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào làm.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life