Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Lệnh Git config
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Lệnh Git config


Đặt tên người dùng và email

$ git config --global user.name <username>
$ git config --global user.email <mailaddress>

Nếu không có tùy chọn --global, cài đặt này sẽ chỉ áp dụng cho một kho lưu trữ cụ thể.

Đầu ra hiển thị màu

$ git config --global color.ui auto

Đặt bí danh cho lệnh

$ git config --global alias.<aliasname> <commandname>

Xóa tệp khỏi theo dõi kiểm soát phiên bản

$ echo <filename> >> .gitignore

Thêm đường dẫn của các tệp ở tệp .gitignore. Git sẽ không quản lý những tệp đó nữa. Bạn sẽ phải cam kết tệp .gitignore để tệp này hoạt động.

Theo dõi các thư mục trống ở kiểm soát phiên bản

$ cd <dirname>
$ touch .gitkeep

Git không theo dõi các thư mục trống. Nếu bạn muốn thêm nó vào kiểm soát phiên bản, bạn sẽ cần đặt một tệp vào thư mục đó. Một thông lệ phổ biến mà mọi người thường làm là thêm tệp .gitkeep vào thư mục trống.

Cài đặt hiển thị

$ git config --global --list

Thiết lập một kết nối HTTP tới một máy chủ proxy

Thêm cài đặt sau vào các mục http của tệp .gitconfig.

[http]
  proxy = <address of the proxy server>:<port of the proxy server>

Bạn cũng có thể cấu hình nó bằng lệnh config sau:

$ git config --global http.proxy <address of the proxy server>:<port of the proxy server>

Thiết lập một kết nối HTTP tới một máy chủ proxy được người dùng xác thực

Thêm cài đặt sau vào các mục http của tệp .gitconfig.

[http]
  proxy = http://<username>:<password>@<address of the proxy server>:<port of the proxy server>

Bạn cũng có thể cấu hình nó bằng lệnh config sau:

$ git config --global http.proxy http://<username>:<password>@<address of the
  proxy server>:<port of the proxy server>

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life