Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Lệnh thẻ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Lệnh thẻ


Hiển thị danh sách thẻ

$ git tag

Thêm tùy chọn -n sẽ hiển thị các chú thích trên mỗi thẻ.

Tạo thẻ

$ git tag <tagname>

Xem:

Tạo thẻ với tin nhắn

$ git tag -a <tagname>

Xóa thẻ

$ git tag -d <tagname>

Xem:

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life