Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Lệnh Git stash
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Lệnh Git stash


Cất giữ các thay đổi hiện tại

$ git stash save

Lệnh stash lưu các sửa đổi cục bộ của bạn và khôi phục thư mục làm việc để khớp với cam kết HEAD.

Bạn có thể chọn bỏ qua lưu. Nếu bạn chỉ định lưu, bạn có thể nhập tin nhắn để gắn nhãn cho nội dung cất giữ (ví dụ: git stash save “making a big change”).

Hiển thị danh sách cất giữ

$ git stash list

Khôi phục các thay đổi từ cất giữ

$ git stash pop

Cất giữ mới nhất sẽ được khôi phục trên công việc hiện tại của bạn.

Việc thêm tham số của ID cất giữ (ví dụ: stash@{1}) sẽ khôi phục cất giữ cụ thể này về công việc hiện tại của bạn.

Xóa cất giữ

$ git stash drop

Cất giữ mới nhất sẽ bị xóa.

Việc thêm tham số vào ID cất giữ (ví dụ: stash@{1}) sẽ xóa cất giữ cụ thể này.

Xóa tất cả cất giữ

$ git stash clear

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life