Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng gắn thẻ trong Git
 7. Thêm thẻ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Thêm thẻ

Sử dụng lệnh git tag để thêm thẻ mới có tên tag1.

$ git tag tag1

Sau đó, chạy lệnh tag mà không có bất kỳ tham số nào và bạn sẽ thấy một danh sách các thẻ trong kho lưu trữ này, bao gồm cả thẻ mà chúng ta vừa thêm vào.

$ git tag
 tag1

Để xem nhật ký lịch sử với thông tin thẻ, hãy thực hiện lệnh git log với tùy chọn --decorate.

$ git log --decorate
 commit e7978c94d2104e3e0e6e4a5b4a8467b1d2a2ba19 (HEAD, tag: tag1, main)
 Author: yourname <yourname@yourmail.com>
 Date:  Wed Jul 18 16:43:27 2022 +0900

   first commit

Lịch sử của chúng ta trông như bây giờ.

Add a tag "tag1" to the commit indicated by the current HEAD

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life