Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng gắn thẻ trong Git
 7. Chú thích một thẻ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Chú thích một thẻ

Chúng ta có thể thêm chú thích vào thẻ bằng cách chạy lệnh git tag với tùy chọn -a, mở trình soạn thảo văn bản mặc định cho phép bạn thêm ghi chú.

Thay vào đó, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn -am nếu muốn thêm ghi chú cùng với việc tạo thẻ.

Chạy lệnh sau để thêm thẻ cho HEAD có tên tag2 với một số ghi chú:

$ git tag -am "Simple Git tutorial for beginners" tag2

Sử dụng tùy chọn -n sẽ cung cấp cho bạn danh sách các thẻ với ghi chú của chúng cho kho lưu trữ này.

$ git tag -n
 tag1      first commit
 tag2     Simple Git tutorial for beginners
Add a tag with an annotation "tag2" to a commit which HEAD is pointing out now.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life