Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng gắn thẻ trong Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cách sử dụng gắn thẻ trong Git

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng Git với Windows, Mac hoặc Dòng lệnhlàm việc với phân nhánh. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về việc gắn thẻ.

Nếu bạn bỏ lỡ phần giới thiệu của chúng tôi về gắn thẻ, bạn có thể xem lại ở đây.

Đầu tiên, chúng ta hãy thiết lập một vài thứ. Tạo một thư mục mới có tên tutorial và khởi tạo kho lưu trữ Git bằng lệnh git init.

$ mkdir tutorial
$ cd tutorial
$ git init
Initialized empty Git repository in /Users/username/Desktop/tutorial/.git/

Tiếp theo, tạo một tệp mới có tên myfile.txt trong thư mục tutorial với nội dung bên dưới và cam kết về điều đó.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog
$ git add myfile.txt
$ git commit -m "first commit"
[main (root-commit) a73ae49] first commit
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 myfile.txt

Tại thời điểm này, lịch sử trông như thế này:

Current history

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life