Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Gắn thẻ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Gắn thẻ

Thẻ Git gắn nhãn và đánh dấu một cam kết cụ thể trong lịch sử. Các thẻ thường được sử dụng để biểu thị các phiên bản phát hành, với tên phát hành (tức là v1.0) là tên của thẻ.

Có hai loại thẻ Git:

  • Thẻ nhẹ
  • Thẻ chú thích

Một thẻ nhẹ tương tự như một nhánh không thay đổi. Nó chỉ trỏ trực tiếp đến một cam kết cụ thể trong lịch sử. Các thẻ nhẹ chủ yếu được sử dụng tạm thời trong không gian làm việc cục bộ của bạn.

Thẻ chú thích được tổng kiểm tra và thường được sử dụng khi lập kế hoạch đánh dấu một cam kết quan trọng. Bạn có thể thêm tin nhắn, chữ ký, ngày, tên và email của người gắn thẻ.

Git tags in the main branch
Thẻ Git trong nhánh chính

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life