Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Tích hợp các nhánh
  7. Nhập các nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhập các nhánh

Để có lịch sử sửa đổi rõ ràng hơn, bạn có thể sử dụng lệnh git rebase để tích hợp các nhánh của bạn.

Giả sử chúng ta có hai nhánh với kịch bản hợp nhất không chuyển tiếp nhanh.

Branch

Việc nhập sẽ dẫn đến lịch sử nhánh trông giống như ví dụ bên dưới.

Unify branches by using rebase

Khi bạn nhập một nhánh sửa lỗi vào nhánh chính, các cam kết từ nhánh sửa lỗi sẽ được phát lại và nối vào cuối nhánh chính. Kết quả là có một luồng cam kết đơn giản duy nhất trong lịch sử nhánh sửa lỗi.

Trong trường hợp xảy ra xung đột khi cam kết đang được thêm vào, Git sẽ yêu cầu bạn khắc phục xung đột trước khi tiếp tục nhập các cam kết khác.

Unify branches by using rebase

Một lần nhập nhánh không di chuyển vị trí của nhánh chính. Trong mọi trường hợp, bạn có thể thực hiện chuyển tiếp nhanh hoặc hợp nhất sạch từ sửa lỗi sang chính sau khi nhập nhánh.

Unify branches by using rebase

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life