Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Tích hợp các nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tích hợp các nhánh

Khi bạn hoàn thành công việc trên nhánh tính năng, bạn thường hợp nhất nó với nhánh phát triển. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng lệnh git merge hoặc git rebase với các kết quả khác nhau:

  • Phương pháp hợp nhất: Giữ lại tất cả các thay đổi và lịch sử của nhánh được hợp nhất. Lịch sử sửa đổi có thể trở nên phức tạp sau nhiều lần hợp nhất.
  • Phương pháp nhập nhánh: Duy trì lịch sử sửa đổi rõ ràng do các cam kết đã hợp nhất được thêm vào cuối nhánh mục tiêu. Xung đột có thể xảy ra thường xuyên hơn so với phương pháp hợp nhất.

Bạn và nhóm của bạn cần quyết định phương pháp hợp nhất nào bạn thích.

Để giữ cho lịch sử sửa đổi của bạn đơn giản, bạn có thể nhập lại nhánh tính năng vào nhánh phát triển trước khi hợp nhất nó vào nhánh phát triển. Điều này dẫn đến việc hợp nhất chuyển tiếp nhanh mà không tạo thêm các cam kết hợp nhất.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life