Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Phân nhánh quy trình công việc
  7. Ví dụ về quy trình công việc phân nhánh Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Ví dụ về quy trình công việc phân nhánh Git

Tất nhiên, bạn sẽ cần phải tạo ra một chiến lược phân nhánh hiệu quả nhất cho nhóm của mình. Nhưng đây là một ví dụ nhanh về cách tuân theo quy trình công việc chiến lược phân nhánh liên quan đến hai loại nhánh: nhánh phát triển/tích hợp và nhánh tính năng/chủ đề.

Giả sử bạn đang làm việc trên một tính năng mới thì ai đó tìm thấy một lỗi trong quá trình sản xuất và bạn phải sửa lỗi đó song song với việc làm việc trên tính năng mới.

On the way of work on a topic branch to add functions, it becomes necessary to fix bugs.

Trước khi bắt đầu sửa lỗi, bạn tạo một nhánh mới từ nhánh phát triển. Nhánh mới này tách riêng phần sửa lỗi khỏi tính năng mới mà bạn đang làm.

You can start working independently from the addition of functions by creating a new topic branch for fixing bugs.

Khi sẵn sàng phát hành bản sửa lỗi, bạn hợp nhất nhánh tính năng sửa lỗi vào nhánh phát triển.

You can make it public by including it in the original branch

Sau đó, bạn quay lại nhánh tính năng ban đầu của mình và tiếp tục làm việc với tính năng mới.

You can go back to the original branch to continue working on the addition of functions

Trên nhánh tính năng, bạn nhận thấy rằng cam kết “X” cam kết sửa lỗi, là cần thiết để tiếp tục triển khai tính năng mới. Nói cách khác, bạn phải đồng bộ hóa nhánh hiện tại của mình với những thay đổi trên nhánh phát triển.

Có hai tùy chọn để thực hiện việc này: đầu tiên là hợp nhất nhánh phát triển bao gồm cam kết “X” với nhánh hiện tại; tùy chọn thứ hai là nhập nhánh hiện tại vào nhánh phát triển bao gồm cam kết “X”.

Đối với ví dụ này, bạn sử dụng phương pháp nhập nhánh.

Rebase a unified branch

Khi bạn có “X” trong cây làm việc hiện tại của mình, bạn có thể bắt đầu làm việc lại một cách an toàn với tính năng mới.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life