Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Phân nhánh quy trình công việc
  7. Nhánh phát triển
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhánh phát triển

Nhóm của bạn cần luôn giữ cho nhánh phát triển (tức là nhánh tích hợp) ổn định. Nhóm của bạn tạo các nhánh mới từ nhánh này và nhánh đó có thể được đưa vào sản xuất. Các công cụ tích hợp liên tục như Jenkins có thể làm điều đó.

Khi một số thay đổi cần hợp nhất vào nhánh phát triển, việc tạo một tính năng/nhánh để làm trên đó nói chung là một ý tưởng hay.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life