Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Phân nhánh quy trình công việc
  7. Nhánh bản cập nhật
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhánh bản cập nhật

Khi bạn cần nhanh chóng thêm một bản sửa lỗi quan trọng vào cơ sở mã sản xuất của mình, bạn có thể tạo một nhánh bản cập nhật từ nhánh chính.

Theo quy ước, hãy bắt đầu bằng tiền tố hotfix- khi đặt tên cho nhánh bản cập nhật.

Ưu điểm của nhánh bản cập nhật là nó cho phép bạn nhanh chóng đưa ra bản vá và hợp nhất thay đổi với nhánh chính mà không cần đợi bản phát hành tiếp theo.

Nhánh bản cập nhật cũng cần hợp nhất với nhánh phát triển.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life