Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Phân nhánh quy trình công việc
  7. Nhánh phát hành
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhánh phát hành

Khi tung ra một bản phát hành mới, bạn tạo một nhánh phát hành. Nhánh phát hành giúp bạn đảm bảo các tính năng mới đang chạy chính xác.

Theo quy ước, hãy bắt đầu bằng tiền tố release- khi đặt tên cho nhánh phát hành.

Thông thường, bạn sẽ tạo nhánh phát hành từ nhánh phát triển khi nó gần sẵn sàng sản xuất.

Các thành viên nhóm chỉ nên giải quyết các bản sửa lỗi và các vấn đề liên quan đến phát hành trên nhánh này. Điều này cho phép các thành viên khác trong nhóm tiếp tục đẩy các tính năng mới đến nhánh phát triển mà không làm gián đoạn quy trình phát hành.

Khi sẵn sàng phát hành, hợp nhất nhánh phát hành với nhánh chính và gắn thẻ số phát hành cho cam kết hợp nhất mới được tạo.

Bạn cũng nên hợp nhất nhánh phát hành với nhánh phát triển để cả nhánh chính và nhánh phát triển đều nhận được các thay đổi/sửa lỗi mới nhất từ nhánh phát hành.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life