Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Phân nhánh quy trình công việc
  7. Nhánh tính năng
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhánh tính năng

Khi bạn bắt đầu làm việc với một tính năng mới hoặc sửa lỗi, bạn nên tạo một nhánh tính năng (nghĩa là nhánh chủ đề). Một nhánh tính năng thường được tạo ra từ một nhánh phát triển. Nhánh chủ đề này có thể nằm ở máy cục bộ của bạn trong toàn bộ vòng đời phát triển của tính năng.

Bạn sẽ đẩy nhánh này đến kho lưu trữ từ xa bất cứ khi nào bạn sẵn sàng hợp nhất tập thay đổi với nhánh phát triển.

Image of a feature branch

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life