Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cộng tác Git
 6. Phân nhánh quy trình công việc
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Phân nhánh quy trình công việc

Hãy nhìn vào Quy trình công việc Gitflow được phác thảo trong Một mô hình phân nhánh Git thành công của Vincent Driessen.

Quy trình công việc này bao gồm năm loại nhánh, mỗi loại có vai trò khác nhau:

 • Chính
 • Nhánh tính năng (nghĩa là nhánh Chủ đề)
 • Nhánh phát hành
 • Nhánh bản cập nhật
 • Nhánh phát triển (tức là nhánh Tích hợp)
Basic Git branching workflow with main, feature, release, hotfix, and develop branches.
Quy trình phân nhánh Git cơ bản với các nhánh chính, tính năng, phát hành, bản cập nhật và phát triển.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life