Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Nhánh từ xa
  7. Đẩy các nhánh đến kho lưu trữ từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy các nhánh đến kho lưu trữ từ xa

Tất cả các cam kết của bạn đều có sẵn cho đến khi bạn đẩy nhánh cục bộ của mình tới kho lưu trữ từ xa. Nói cách khác, bạn có thể làm việc trên nhánh cục bộ theo tốc độ của riêng mình mà không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong nhóm.

Khi bạn đẩy nhánh cục bộ của mình sang kho lưu trữ từ xa, Git sẽ thực hiện hợp nhất chuyển tiếp nhanh đến kho lưu trữ đích.

Tuy nhiên, nếu đẩy dẫn đến hợp nhất không chuyển tiếp nhanh, Git sẽ từ chối đẩy của bạn để ngăn bạn ghi đè lên các cam kết trước đó. Trong trường hợp đó, bạn phải kéo các thay đổi từ xa mới nhất và đẩy lại.

Diagram displaying git push command.
Sử dụng git push để thêm các thay đổi cục bộ của bạn vào kho lưu trữ từ xa.

Bạn không được ghi đè hoặc thay đổi các cam kết đã được cam kết vào kho lưu trữ từ xa. Làm như vậy sẽ khiến các kho lưu trữ cục bộ của các thành viên khác trong nhóm khác với kho lưu trữ từ xa.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life