Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Nhánh từ xa
  7. Tìm nạp các nhánh từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tìm nạp các nhánh từ xa

Các thay đổi từ nhánh từ xa sẽ tự động hợp nhất vào nhánh cục bộ hiện tại của bạn khi thực hiện kéo miễn là không có xung đột. Nếu bạn muốn lấy các thay đổi từ xa nhưng không hợp nhất chúng vào nhánh cục bộ hiện tại của mình, bạn có thể thực hiện lệnh git fetch.

Tìm nạp sẽ tải xuống các thay đổi từ kho lưu trữ từ xa mà chưa có trên nhánh cục bộ của bạn. Tham chiếu FETCH_HEAD ref sẽ theo dõi các thay đổi được tìm nạp từ kho lưu trữ từ xa.

Khi cả nhánh từ xa và nhánh cục bộ chứa các nhánh con khác nhau, lịch sử sửa đổi sẽ như sau:

Diagram displaying revision history of branches with different mains.
Lịch sử sửa đổi khi các nhánh từ xa và cục bộ có nhánh chính khác nhau.

Khi các thay đổi được tìm nạp, bạn có thể áp dụng những thay đổi đó cho kho lưu trữ cục bộ của mình bằng cách hợp nhất trong FETCH_HEAD hoặc thực hiện kéo.

Diagram displaying changes applied to local repo after mergeing.
Sau khi hợp nhất, các thay đổi được áp dụng cho kho lưu trữ cục bộ.

Khi FETCH_HEAD đã được hợp nhất, lịch sử sửa đổi sẽ cho kết quả tương tự như thao tác git pull. Kéo là thực hiện đồng thời thao tác tìm nạp và hợp nhất.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life